HSE

Työterveys-, Työturvallisuus- ja Ympäristöpolitiikka (HSE)

Vuorsolalla turvallisuus on lähtökohtana kaikessa toiminnassa ja olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteeseen.

Koko henkilöstömme on sitoutunut arvioimaan toimintaansa jatkuvasti riskien tunnistamiseksi ja minimoimiseksi. Sillä tavoin turvallisuustoimintamme pyrkii ennaltaehkäisemään vahinkojen muodostumista. Uskomme, että kaikki tapaturmat, vaaratilanteet ja terveysriskit voidaan estää. Työskentelemme jatkuvasti turvallisemman ja terveellisemmän työympäristön sekä henkilöstömme hyvinvoinnin hyväksi.

Seuraamme ja kehitämme työturvallisuutta asettamalla toiminnalle päämäärät, joihin vuosittaiset tavoitteet perustuvat. Tavoitteiden toteuttaminen, seuranta ja niistä tiedottaminen kuuluvat päivittäiseen toimintaamme. Osaamistamme työturvallisuuden alueella seuraamme ja kehitämme dokumentoidun johtojärjestelmän avulla.

Vuorsolalla kannamme vastuuta ympäristöstä tunnistamalla toimintamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja minimoimalla niistä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset. Lisäämme henkilöstömme tietoisuutta ja osaamista ympäristönsuojelun edistämiseksi ohjaamalla oikeita toimintatapoja sekä kouluttamalla henkilöstöä. Ennakoivalla toiminnalla ja kaluston kunnossapidolla varmistamme ympäristön kannalta parhaan lopputuloksen.


HSE-politiikkamme toteuttamiseksi:

  • Edellytämme HSE-asioiden huomioimista sekä asetettujen määräysten ja ohjeiden noudattamista kaikessa päivittäisessä toiminnassamme.
  • Teemme vaarojen tunnistamisen, riskien arvioinnin ja hallintatoimenpiteiden määrittämisen. Raportoimme ja tutkimme onnettomuudet ja vaaratilanteet.
  • Sitoudumme noudattamaan lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä.
  • Asetamme toiminnallemme päämäärät ja seuraamme niiden toteutumista.
  • Kehitämme osaamista organisaatiossamme jatkuvasti. Kannustamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan turvallisuus- ja ympäristöasioissa sekä kehittämään työtään turvallisemmaksi.
  • Toimimme joka osa-alueella ympäristön pilaantumisen minimoimiseksi.
  • Panostamme uusiutuvien energioiden käyttöön mm. kiinteistöissä.
  • Sitoudumme toimintamme jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.